تقسيمات كد پستي استان قم
شهرستان رنج كد پستي كل شهرستان كد پستي كل شهرستان شهر يا آبادي كد پستي رنج كامل كد پستي نقشه كد پستي
از تا
كدپستی قم 3711 3719 كد پستی قم 371 3711-3713-3714-3715
3716-3717-3718-3719
 
37311 37319 كد پستی حاجی آباد نكوا 3731 37311-37313-37314-37315
37316-37317-37318-37319
 
37331 37361 كد پستی اميرآباد كتيی 37331    
كد پستی قنبرود 37341    
كد پستی كهک 37351    
كد پستی قلعه چم 37361    
37411 37419 كد پستی دستجرد 3741 37411-37413-37414-37415
37416-37417-37418-37419
 
37431 37461 كد پستی قاهان 37431    
كد پستی گازران 37441    
كد پستی جنداب 37451    
كد پستی راهجرد شرقی 37461