تقسیمات کد پستی استان مرکزی
شهرستان رنج کد پستی کل شهرستان کد پستی کل شهرستان شهر یا آبادی کد پستی رنج کامل کد پستی نقشه کد پستی
از تا
کدپستی ساوه 37711 37719 کد پستی رحیم آباد پرندک 3771 37711-37713-37714-37715
37716-37717-37718-37719
 
37731 37791 کد پستی سلطان آباد 37731    
کد پستی اصفهانک 37741    
کد پستی حسین آباد 37751    
کد پستی خشکرود 37761    
کد پستی حکیم آباد 37771    
کد پستی یحیی آباد 37781    
کد پستی صدرآباد 37791    
39411 39419 کد پستی مامونیه 3941 39411-39413-39414-39415
39416-39417-39418-39419
 
39431 39491 کد پستی بالقلو 39431    
کد پستی زاویه 39441    
کد پستی چمران 39451    
کد پستی ماقان 39461    
کد پستی سامان 39471    
کد پستی دخان 39481    
کد پستی مراغه 39491    
3911 3919 کد پستی ساوه 391 3911-3913-3914-3915
3916-3917-3918--3919
 
39311 39319 کد پستی غرق آباد 3931 39311-39313-39314-39315
39316-39317-39318-39319
 
39331 39391 کد پستی نوبران 39331    
کد پستی قلعک 39341    
کد پستی پل آباد 39351    
کد پستی رازقان 39361    
کد پستی الویر 39371    
کد پستی دوزج 39381    
کد پستی علیشار 39391    
کدپستی اراک 3811 3819 کد پستی اراک 381 3811-3813-3814-3815
3816-3817-3818-3819
 
38311 38319 کد پستی ابراهیم آباد 3831 38311-38313-38314-38315
38316-38317-38318-38319
 
38331 38391 کد پستی قنات ناصری 38331    
کد پستی سارق 38341    
کد پستی داودآباد 38351    
کد پستی معصومیه 38361    
کد پستی انجدان 38371    
کد پستی کرهرود 38381    
کد پستی دینه کبود 38391    
38411 38419 کد پستی خنداب 3841 38411-38413-38414-38415
38416-38417-38418-38419
 
38431 38491 کد پستی حصارخنداب 38431    
کد پستی چیزان 38441    
کد پستی جاورسیان 38451    
کد پستی آدشته 38461    
کد پستی استوه 38471    
کد پستی سنجان 38481    
کد پستی اناج 38491    
38511 38519 کد پستی کمیجان 3851 38511-38513-38514-38515
38516-38517-38518-38519
 
38531 38591 کد پستی وفس 38531    
کد پستی خسروبیک 38541    
کد پستی میلاجرد 38551    
کد پستی سقاور 38561    
کد پستی هزاوه 38571    
  38581    
  38591    
کدپستی سربند 3861 38619 کد پستی شازند 3861 38611-38613-38614-38615
38616-38617-38618-38619
 
38631 38691 کد پستی قدمگاه 38631    
کد پستی هفته 38641    
کد پستی لنجرود 38651    
کد پستی توره 38661    
کد پستی کزاز 38671    
کد پستی کتیران بالا 38681    
کد پستی نهرمیان 38691    
38711 38719 کد پستی آستانه 3871 38711-38713-38714-38715
38716-38717-38718-38719
 
38731 38791 کد پستی سرسختی بالا 38731    
کد پستی لوزدر علیا 37841    
کد پستی خنادره وسطی 37851    
کد پستی هندودر 37861    
کد پستی تواندشت علیا 38771    
کد پستی مالمیر 38781    
کد پستی چهارچریک 38791    
39911 39919 کد پستی شهرک مهاجران 3991 39911-39913-39914-39915
39916-39917-39918-39919
 
کدپستی خمین 3881 38819 کد پستی خمین 3881 38811-38813-38814-38815
38816-38817-38818-38819
 
38831 38891 کد پستی خیس آباد 38831    
کد پستی چهارچشمه 38841    
کد پستی لکان 38851    
کد پستی قورچی باشی 38861    
کد پستی ورچه 38871    
کد پستی فرقهان 38881    
کد پستی امامزاده ورچه 38891    
3891 38919 کد پستی رباط مراد 3891 38911-38913-38914-38915
38916-38917-38918-38919
 
38931 38991 کد پستی رباط کمنسان 38931    
کد پستی ریحان علیا 38941    
کد پستی مزنق 38951    
کد پستی خورآوند 38961    
کد پستی شیجان علیا 38971    
کد پستی گلدشت 38981    
کد پستی دهنو 38991    
کدپستی تفرش 39511 39519 کد پستی تفرش 3951 39511-39513-39514-39515
39516-39517-39518-39519
 
39531 39591 کد پستی فرمهین 39531    
کد پستی شهراب 39541    
کد پستی زاغر 39551    
کد پستی کهک 39561    
کد پستی فشک 39571    
کد پستی آهنگران 39581    
کد پستی علیان آباد 39591    
کدپستی آشتیان 39611 39619 کد پستی آشتیان 3961 39611-39613-39614-39615
39616-39617-39618-39619
 
39631 39661 کد پستی مزرعه نو 39631    
کد پستی صالح آباد 39641    
کد پستی سیاوشان 39651    
کد پستی آهو 39661    
کدپستی محلات 37811 37819 کد پستی محلات 3781 37811-37813-37814-37815
37816-37817-37818-37819
 
37831 37891 کد پستی قطب صنعتی 37831    
کد پستی نیمور 37841    
کد پستی نخجیروان 37851    
کد پستی باقرآباد 37861    
کد پستی بزیجان 37871    
کد پستی عیسی آباد 37881    
کد پستی خورهه 37891    
کدپستی دلیجان 37911 37919 کد پستی دلیجان 3791 37911-37913-37914-37915
37916-37917-37918-37919
 
37931 37991 کد پستی دودهک 37931    
کد پستی بیجگان 37941    
کد پستی خاوه 37951    
کد پستی نراق 37961    
کد پستی یحیی آباد 37971    
کد پستی سینقان 37981    
کد پستی هستیجان 37991